Hledejte novostavbyČeskoZahraničí
# # # #

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY HOME PORTAL

(dále jen „Podmínky“)

I.          Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují podmínky poskytování služby Home Portal ze strany společnosti Portal Jungle, s.r.o., IČO 07613750, se sídlem Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 304069 (dále jen „Poskytovatel“), jak je specifikována dále v těchto Podmínkách (dále jen „Služba“). Službu může využít jakákoliv plně svéprávná fyzická osoba (dále jen „Zájemce“).
 2. Služba je dostupná online na internetových stránkách Poskytovatele na doméně homeportal.cz, případně na dalších internetových stránkách Poskytovatele (dále jen „Portál“).
 3. Zájemce užíváním Portálu vyjadřuje souhlas s Podmínkami.
 4. Portál jakožto předmět duševního vlastnictví, zejména jakožto autorské dílo, je chráněn příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá práva k Portálu tak náleží Poskytovateli a vykonává je výlučně Poskytovatel.
 5. Poskytovatel je oprávněn ke zprostředkování spotřebitelských úvěrů jakožto samostatný zprostředkovatel podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“). Na základě smlouvy o poskytování Služby, jejíž obsah je upraven těmito Podmínkami (dále jen „Smlouva“), však Poskytovatel nezajišťuje zprostředkování spotřebitelského úvěru jménem a na účet Zájemce a tyto Podmínky ani Smlouva nejsou smlouvou o zprostředkování spotřebitelského úvěru ani jinou smlouvou mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem dle ZSÚ a Poskytovatel tak Zájemci neposkytuje žádnou službu dle ZSÚ.
 6. Poskytovatel je dále oprávněn k poskytování realitního zprostředkování jakožto realitní zprostředkovatel podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRZ“). Na základě Smlouvy však Poskytovatel neposkytuje Zájemci službu realitního zprostředkování a tyto Podmínky ani Smlouva nejsou smlouvou o realitním zprostředkování ani jinou smlouvou mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem dle ZRZ a Poskytovatel tak Zájemci neposkytuje žádnou službu dle ZRZ.    

II.         Smlouva

 1. Zájemce sjednává poskytování Služby vyplněním online žádosti na Portálu Poskytovatele potvrzením možnosti pro odesílání formuláře po vyplnění všech požadovaných údajů. Zájemce je povinen do žádosti vyplnit pouze pravdivé a aktuální údaje. Poskytovatel tyto údaje nijak neověřuje, neodpovídá za jejich správnost, a tedy ani za důsledky použití nepravdivých, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů.
 2. Potvrzením žádosti na Portálu Zájemce přijímá tyto Podmínky, čímž dochází k uzavření Smlouvy. Zájemce může tímto způsobem uzavřít více Smluv.   
 3. Zpracování údajů, které představují osobní údaje Zájemce, podléhá Podmínkám zpracování osobních údajů, které jsou vždy dostupné na Portálu.
 4. Každá Smlouva včetně těchto Podmínek bude uložena u Poskytovatele elektronicky. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a pouze v českém jazyce ji lze uzavřít. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou uvedeny v odstavcích 1 – 3 tohoto článku.

III.        Služba

Obsahem Služby je v závislosti na údajích a požadavcích uvedených v žádosti Zájemcem:

 • shromáždění a vyhodnocení údajů Zájemce;
  • zajištění nabídky spotřebitelských úvěrů na bydlení, které rámcově vyhovují požadavkům a potřebám Zájemce, a to zejména na základě posouzení údajů Zájemce vzhledem k nabídkám, podmínkám a pravidlům jednotlivých poskytovatelů úvěrů, případně samostatných zprostředkovatelů úvěrů, a to prostřednictvím předání údajů dle následujícího bodu;
  • kontaktování příslušných poskytovatelů nebo zprostředkovatelů daného spotřebitelského úvěru, jejichž nabídce požadavky Zájemce odpovídají, včetně předání údajů Zájemce těmto poskytovatelům nebo zprostředkovatelům;
  • zajištění nabídky nemovité věci ke koupi Zájemcem, případně k prodeji nemovité věci Zájemcem, která rámcově vyhovuje požadavkům a potřebám Zájemce, a to zejména na základě posouzení údajů Zájemce vzhledem k nabídkám, podmínkám a pravidlům jednotlivých prodávajících nebo kupujících, případně jejich zástupců (realitních zprostředkovatelů), a to prostřednictvím předání údajů dle následujícího bodu;
  • kontaktování příslušných prodávajících nebo kupujících nemovité věci, případně jejich zástupců (realitních zprostředkovatelů), jejichž nabídce nebo poptávce požadavky Zájemce odpovídají, včetně předání údajů Zájemce těmto osobám.
 • Služba zahrnuje výlučně činnosti uvedené v předchozím odstavci, přičemž Poskytovatel Zájemci nezaručuje, že skutečně obdrží nabídku dle předchozího odstavce nebo že bude příslušným poskytovatelem služby nebo jinou třetí stranou kontaktován.   
 • Poskytovatel poskytuje Zájemci Službu bezplatně.

IV.        Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou pěti let.
 2. Zájemce i Poskytovatel je oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu, a to výpovědí zaslanou e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu druhé strany. Výpovědní doba je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Zájemce bere na vědomí, že i po uplynutí této výpovědní doby může být kontaktován třetí stranou s nabídkou vzešlou z předání údajů Zájemce v souladu se Smlouvou po dobu její účinnosti.    
 3. Tyto Podmínky, Smlouva, jakož i právní vztahy mezi Zájemcem a Poskytovatelem podle těchto Podmínek se řídí právem České republiky.
 4. Zájemce se v případě potřeby řešení případných sporů ze Smlouvy nebo těchto Podmínek mimosoudní cestou může obrátit na:
  1. Českou obchodní inspekci za účelem řešení spotřebitelských sporů podle ustanovení § 20e zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  1. platformu RSO provozovanou Evropskou Komisí v souladu s článkem 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Tato platforma je přístupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 • Stane-li se kterékoliv ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím žádným způsobem dotčena platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Smluvní strany sjednávají, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí novým ustanovením ve znění, které odpovídá záměru vyjádřenému v původním znění Podmínek.
 • Zájemce bere na vědomí, že v průběhu trvání Smlouvy mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu změny Podmínek. Za tímto účelem se sjednává, že Poskytovatel je oprávněn změnit Podmínky v nezbytném rozsahu. O změně Podmínek je Poskytovatel povinen Zájemce neprodleně informovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Zájemci na jeho kontaktní adresu. Zájemce je oprávněn tuto změnu Podmínek odmítnout, o čemž je povinen Poskytovatele vyrozumět prostřednictvím jemu zaslané e-mailové zprávy, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo oznámení o změně Podmínek doručeno, a současně je oprávněn Smlouvu v téže lhůtě (ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), vypovědět s okamžitou účinností.
 • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2023.

Pravidla vyřizování stížností a reklamací

 (dále jen „Reklamační řád“)

 1. Tento Reklamační řád upravuje postup společnosti Portal Jungle, s.r.o., IČO 07613750, se sídlem Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 304069 (dále jen „Poskytovatel“) při vyřizování stížností a reklamací. Reklamací neboli stížností se přitom rozumí sdělení, ve kterém klient Poskytovatele nebo kterákoli jiná oprávněná osoba (dále jen „Stěžovatel“) vyjadřuje nespokojenost či nesouhlas se způsobem či výsledkem poskytnutí určité jím objednané služby Poskytovatele a/nebo upozorňuje na jím vnímané nedostatky v činnosti Poskytovatele nebo v jednání jejích pracovníků, včetně jednání v rozporu s příslušnými právními a jinými předpisy (dále jen „Reklamace“).
 2. Podání Reklamace je možné učinit:
 3. e-mailem na adresu info@homeportal.cz, nebo
 4. písemně dopisem na adresu Václavské náměstí 841/3, 110 00 Praha 1
 5. Z podané Reklamace musí být patrné, kdo ji podává, co je předmětem stížnosti a kontaktní údaje na Stěžovatele. Nezbytnými náležitostmi každé Reklamace tedy jsou zejména identifikace Stěžovatele v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa (resp. identifikace jeho zástupce, pokud je to relevantní), předmět Reklamace zahrnující popis vytýkané skutečnosti včetně časových informací a označení služby, která je předmětem Reklamace, a kontaktní údaje Stěžovatele, jejichž prostřednictvím je možné s ním komunikovat v průběhu řešení Reklamace a urychlit tak jeho průběh (e-mailová adresa, telefonní číslo).
 6. Každá reklamace je archivována v elektronické formě.
 7. O způsobu řešení Reklamace je Stěžovatel informován bez zbytečného odkladu poté, co je o Reklamaci rozhodnuto. Poskytovatel je povinen o Reklamaci a případném způsobu jejího řešení rozhodnout bez prodlení, nejpozději do 30 dní ode dne, kdy byla Reklamace doručena Poskytovateli. Doba, po kterou je Stěžovatel v prodlení s doplněním nezbytných údajů, se to této lhůty nezapočítává.   
 8. Jestliže Stěžovatel nesouhlasí s vyřízením reklamace, je oprávněn podat proti tomuto vyřízení opravný prostředek, a to obdobně podle odstavců 2. a 2. výše. O opravném prostředku rozhoduje statutární orgán Poskytovatele.   
 9. Jestliže Stěžovatel nesouhlasí s vyřízením Reklamace, je dále oprávněn se obrátit na:
  1. Českou obchodní inspekci za účelem řešení spotřebitelských sporů podle ustanovení § 20e zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  1. platformu RSO provozovanou Evropskou Komisí v souladu s článkem 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Tato platforma je přístupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

O možnosti tohoto postupu Poskytovatel Stěžovatele vždy informuje v odpovědi na Reklamaci.   

 • Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023. Poskytovatel může tento Reklamační řád měnit, přičemž každá jeho změna nabývá vždy účinnosti dnem zpřístupnění aktuálního znění Reklamačního řádu internetových stránkách Poskytovatele.