Vložit poptávku

Novinky

Sledujte naše novinky, abyste byli v obraze, co se týče rezidenčních nemovitostí.

Stavební uzávěra – co to je a koho se týká

Je to nástroj, který umožňuje obci na přechodné období utlumit stavební činnost na svém území. Po dobu platnosti opatření není možné realizovat ani výstavbu ale ani přestavbu. Nejčastěji je vydávání v období plánované změny územního plánu.

V poslední době se s uzávěrami můžeme setkat nejvíce ve středočeských obcích a to proto, že kvůli realizaci developerských projektů, masivní výstavbě a celkovému rozmachu a rozvoji je místní infrastruktura přetížená. Tempo jejího rozvoje zaostává za výstavbou a nedostatek například čističek odpadních vod, vzdělávacích zařízení, dopravní sítě atp. je potřeba korigovat a zajistit v dostatečné míře.

Obec nejprve navrhne změnu územního plánu či dokonce pořízení nového. Rozhodne o způsobu využití pozemků. Některé může ze stavebních změnit na nezastavitelné, například se záměrem osazení veřejnou zelení. Rozpracuje se návrh plánu, který mohou komentovat dotčení vlastníci či orgány. Jejich námitky jsou projednány, poté vydá zastupitelstvo finální podobu. A právě v období projednávání změn, v řekněme přechodném období je často platná stavební uzávěra – dokud nejsou změny definitivně schváleny. Nejedná se tudíž o žádnou permanentní stavební restrikci, spíše o ochranu práv vlastníků pozemků, dokud není jasné, jestli se jich změna územního plánu bezprostředně dotkne.

Narazit můžete, pokud se zrovna chystáte koupit pozemek, se záměrem stavět. Vždy je proto před koupí vhodné kontaktovat místní stavební úřad, informovat se a seznámit se s územním plánem. Ověřit si, jestli se na pozemku smí stavět a zdali se ho netýká stavební uzávěra. Nebo třeba to, jaké druhy staveb mohou v budoucnu vyrůst vedle té vaší. O uzávěrce je obec povinna informovat i na webu a na úřední desce formou veřejné vyhlášky alespoň 15 dní dopředu, poté běží měsíční lhůta na podání námitek a připomínek

Bohužel, vlastníkům situace může přinést řadu komplikací. Může se stát, že jsou nuceni odložit plánovanou stavbu, třeba rodinného domu, až o několik let. Bránit se téměř nelze. Rozhodnutí o uzávěře je plné v kompetenci obce a může být klidně vztažena na celé její území. Děje se tak i přesto, že dle stavebního zákona má být stavební činnost omezena jen v nezbytném rozsahu a už vůbec by neměl být možné omezit nebo zakázat udržovací práce.

Často by také stačilo omezit výstavbu velkých bytových projektů, které neúnosně zatěžují infrastrukturu. Rozšiřovat zákaz i na rodinné domy, jejich stavbu a rekonstrukci, je zcela zbytečné a omezující. 

Obec by měla hájit zájmy vlastníků pozemků, pokud to jde. Vést v patrnosti dříve vydané souhlasy se s stavebními záměry. A samozřejmě usilovat o co nejmenší míru omezení, schválit nový územní plán co nejrychleji. Namísto zatěžování vlastníků nepřiměřeným omezením, hatit stavební práce a způsobovat potenciální peněžní újmy.

Jak se bránit?

Obec může žadateli udělit výjimku, neohrožuje-li účel stavební uzávěry – ale proti jejímu zamítnutí se nelze odvolat. V průběhu 30 denní lhůty máte možnost vznést námitky a připomínky, které je obec povinna vzít do úvahy. Naneštěstí, ve většině případů námitkám nebývá vyhověno. Ani v tomto případě se nelze odvolat. Potom už zbývá pouze žaloba ke krajskému soudu, z důvodu nezákonnosti stavební uzávěry nebo alespoň podání podnětu na přezkum rozhodnutí o stavební uzávěře. Ukáže-li se podnět nebo žaloba jako opodstatněné, má vlastník pozemku nárok na náhradu škody ze strany obce. Jen je nutné prokázat způsobenou škoda, která uzávěrou vznikla.


×